Piątek 27.11.2020

liczba odwiedzin: 1678535

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

REKRUTACJA 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia

na rok szkolny 2020/2021

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

 

Art. .154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,  szkół,
placówek i centrów( Dz. U. z 2019r. poz.1737)

 

      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 

Termin od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 

Termin od15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

 

Termin od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły .

 

Termin  od 30 lipca do 4 sierpnia 2020r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

                                                                  Termin 12 sierpnia 2020 r.                                                                                                  

   Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Termin od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.

   Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań do podjęcia do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin 19 sierpnia 2020r.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                                                                   

 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego , który określił zadania członków komisji.

 

2. Do zadań Komisji należy :

    - opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,

    - sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,

    - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 dla  absolwentów szkoły podstawowej do

 

5-letniego Technikum Gastronomicznego w następujących zawodach:

 

 • technik hotelarstwa                                                -30 miejsc
 • technik żywienia i usług gastronomicznych        -30 miejsc
 • technik usług kelnerskich                                      -30 miejsc

 

3 -letniej Branżowej Szkoły I stopnia w następujących zawodach :

 

 • kucharz                                                               - 15 miejsc
 • cukiernik                                                             - 15 miejsc
 • kelner                                                                  - 10 miejsc
 • magazynier logistyk                                          - 10 miejsc
 • pracownik obsługi hotelowej                           - 10 miejsc

 

 

 

4. Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły lub w sposób indywidualny.

 

 

5. O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin ósmoklasisty
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przedmiotu obowiązkowego.
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

7.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą;

 

8. Ustala się limit miejsc w klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej tj. w Technikum Gastronomicznym i  Branżowej Szkoły I stopnia na 30 uczniów w każdym oddziale.

 

9. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są:

 • do technikum w zawodach : technik hotelarstwa , technik żywienia i usług gastronomicznych,        

technik usług kelnerskich :

- język polski , matematyka , język obcy nowożytny i jeden przedmiot wskazany przez kandydat (geografia lub biologia)                                

 • do branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, cukiernik, kelner, magazynier logistyk,                                        

pracownik obsługi hotelowej :    

  -język polski , matematyka , język obcy nowożytny i jeden przedmiot wskazany przez kandydata (geografia lub biologia)                                                       

                                                                                                                                                           

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

 

- Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z  punktowanych przedmiotów przyznaje się:

ocena celująca             - 18 punktów

ocena bardzo dobry     - 17 punktów

ocena dobry                 - 14 punktów

ocena dostateczny       -   8 punktów

ocena dopuszczający   -  2 punkty

 

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

- Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punktów.

 

 

Za egzamin ósmoklasisty kandydatowi przelicza się na punkty wynik egzaminu przedstawiony w procentach z:

j. polski  - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów;

matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  - maksymalnie 35 punktów;

j. obcy – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów;

 

 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według określonego ustawą przelicznika.

 

11. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

12. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

13. Kandydaci , którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki , mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

14.  Kandydat do Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 •  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty
 • trzy fotografie
 • kartę zdrowia
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub innych osiągnięć;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych , niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

 

15. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

17.W terminie od 20 sierpnia rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Piątek 27.11.2020