Piątek 20.09.2019

liczba odwiedzin: 944688

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

DOKUMENTY

REGULAMIN REKRUTACJI NA STAŻ ZAGRANICZNY

1.Regulamin rekrutacji uczniów Technikum Gastronomicznego
w zawodzie technik hotelarstwa, technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik w zawodzie kelner,

Branżowa Szkoła I Stopnia: kucharz i cukiernik
na wyjazd na staż zagraniczny w programie Leonardo da Vinci, Erasmus+, POWER VET

Regulamin rekrutacji na praktyki obowiązkowe:
1. Dobre wyniki w nauce (wyjeżdżają uczniowie z najwyższą śœrednią w klasie; bez ocen niedostatecznych w analizowanym semestrze)
2. Co najmniej dobra ocena z zachowania (musi też być wyrażona opinia wychowawcy klasy w przypadku oceny poprawnej, osoby z niższym zachowaniem nie są kwalifikowane)
3. Przynajmniej dobra ocena z języka zawodowego w kraju do którego jest organizowany wyjazd.
4. Dobre lub bardzo dobre oceny z przedmiotów zawodowych.
5. Co najmniej dobra lub bardzo dobra ocena z odbytych wcześœniej praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.
6. Udział w konkursach zawodowych lub olimpiadach - jako dodatkowy atut.
7. Zaangażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły lub śœrodowiska (np. obsługi gastronomiczne)
8. Wyrównywanie szans : sytuacja materialna i społeczna uczestnika (będziemy brać pod uwagę osoby o niskim standardzie ekonomicznym; uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, wychowywanych w rodzinach zastępczych, domach dziecka, w rodzinach niepełnych lub w rodzinach z problemami)

9. Praktyczna znajomość języka obcego (komunikowanie się)

10. Cechy psychologiczne konieczne w zawodzie (w praktykach nie mogą brać udziału osoby, które realizują  indywidualne nauczanie)
11. Inne wymogi uzgodnione z Partnerem zagranicznym (dotyczące płci, profilu kształcenia).

Regulamin rekrutacji na praktyki dodatkowe:
1. Dobre wyniki w nauce (wyjeżdżają uczniowie z najwyższą śœrednią w klasie; bez ocen niedostatecznych w analizowanym semestrze)
2. Co najmniej dobra ocena z zachowania (musi też być wyrażona opinia wychowawcy klasy w przypadku oceny poprawnej, osoby z niższym zachowaniem nie są kwalifikowane)
3. Przynajmniej dobra ocena z języka zawodowego w kraju do którego jest organizowany wyjazd.
4. Dobre lub bardzo dobre oceny z przedmiotów zawodowych.
5. Co najmniej dobra lub bardzo dobra ocena z odbytych wczeœniej praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.
6. Udział w konkursach zawodowych lub olimpiadach - jako dodatkowy atut.
7. Zaangażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły lub śœrodowiska (np. obsługi gastronomiczne)
8. Wyrównywanie szans : sytuacja materialna i społeczna uczestnika (będziemy brać pod uwagę osoby o niskim standardzie ekonomicznym; uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, wychowywanych w rodzinach zastępczych, domach dziecka, w rodzinach niepełnych lub w rodzinach z problemami)

9. Praktyczna znajomość języka obcego (komunikowanie się)

10. Cechy psychologiczne konieczne w zawodzie (w praktykach nie mogą brać udziału osoby, które realizują  indywidualne nauczanie)
11. Inne wymogi uzgodnione z Partnerem zagranicznym (dotyczące płci, profilu kształcenia).

12. Wykonanie zadania praktycznego/Rozmowa kwalifikacyjna.

 WARUNKIEM KONIECZNYM DO UDZIAŁU W STAŻACH JEST DOBRY STAN ZDROWIA.

UWAGA !!
Podczas dokonywania naboru na staż zagraniczny stosowana jest następująca punktacja za otrzymane oceny:

ZACHOWANIE:

Wzorowe : 6 pkt; Bardzo dobry : 5 pkt; Dobry : 4 pkt; Poprawne : 3 pkt;

OCENY Z PRZEDMIOTÓW:
Celujący : 6 pkt; Bardzo dobry : 5 pkt; Dobry : 4 pkt; Dostateczny : 3 pkt; Dopuszczający: 2 pkt.

Ostateczne listy uczestników zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno- Usługowych.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Piątek 20.09.2019