Piątek 20.09.2019

liczba odwiedzin: 944578

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZSGU

2018/2019

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/20149.

 

 

§ 1. W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie ogłasza nabór do klas pierwszych w:

Technikum Gastronomicznym o 4 - letnim cyklu kształcenia w zawodach:

a/ technik hotelarstwa;

b/ technik żywienia i usług gastronomicznych;

c/ kelner;

Szkole Branżowej I Stopnia (zawodowa) o 3 - letnim cyklu kształcenia w zawodach:

a/ kucharz;

b/ cukiernik;

 

§ 2. 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

Przewodniczący:                    Gabriela Ojciec

Z-ca Przewodniczącego:        Urszula Wieligdzień

Członkowie:                           Anna Kołacz

                                               Karolina Wehowska

                                               Małgorzata Michalecka

                                               Anna Pietrek

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

3) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

§ 3. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystego gimnazjum lub w sposób indywidualny.

 

§ 4.1.Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia składają dokumenty w terminach określonych w załączniku nr 1 do  postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Termin od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

1/ Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów potwierdzających:

a/ opinię wydana przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi;

b/ dokumenty potwierdzające:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnoprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

 

Termin od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

2/ Dostarczenie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia  gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora macierzystego gimnazjum)

 

 

Termin do 5 lipca 2018r.

3/ Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów dołączonych do wniosku, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 lit a i b.  

 

 

Termin 6 lipca 2018r.

4/ Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

Termin od 6 lipca do 12 lipca 2018r.

5/ Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia  gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Termin od 6 lipca 2018r.

6/ Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi, który potwierdził wolę uczęszczania do szkoły.

 

 

Termin 13 lipca 2018r.

7/ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach

 

 

Termin od 13 lipca do 13 sierpnia 2018r.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

 

 

§ 5. 1. Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (technikum lub branżowej szkoły I stopnia) przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)  posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych  miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc, maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200;

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcia kandydata pieczą zastępczą;

5. Ustala się limit miejsc w klasach pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej tj. w technikum i szkole branżowej I stopnia na 32 uczniów w każdym oddziale.

 

§ 6. 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym.

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin gimnazjalny.

2. Za uzyskane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia i geografia przyznaje się:

1/ ocena celująca                    - 18 punktów

2/ ocena bardzo dobry           - 17 punktów

3/ ocena dobry                       - 14 punktów

4/ ocena dostateczny              -   8 punktów

5/ ocena dopuszczający          -   2 punkty

Maksymalnie można uzyskać 72 punktów

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.

4. Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a/ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b/ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c/ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły przyznaje się – 3 punkty.

Liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 100 punktów.

7. Za egzamin gimnazjalny kandydatowi przelicza się na punkty wynik egzaminu przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego – 0,2 punkty za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie – 0,2 punkty za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów;

3) matematyki – 0,2 punkty za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów;

4) przedmiotów przyrodniczych – 0,2 punkty za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów;

5) języka obcego nowożytnego – 0,2 punkty za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów ( w rekrutacji brane są wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)

Maksymalnie kandydat za egzamin gimnazjalny może uzyskać 100 punktów.

8. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wg punktacji określonej w § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)

 

§ 7. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 8. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

§ 9. 1.Jeżeli kandydat do technikum lub branżowej szkoły I stopnia do wniosku dołącza następujące dokumenty:

1)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci);

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

5) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

6) opinie wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi;

7) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

to powyższe dokumenty można złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności.

 

§ 10. 1. Komisja rekrutacyjne wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy, kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. Powyższa lista będzie opublikowana w dniu 6 lipca 2018r.

2. Komisja rekrutacyjne podaje do publicznej wiadomości w dniu 13 lipca 2018r. listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

3. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

5. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.

 

§ 11.1. Jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do dnia 14 sierpnia 2018r.

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Piątek 20.09.2019